IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Centrifugalni skruber

Centrifugalni skruber pripada grupi inercionih odvajača “mokrog tipa” srednje efikasnosti. Najčešća primena ove vrste skrubera je za prečišćavanje dimnih gasova i zaprašenog vazduha pri otprašivanju postrojenja za pripremu i transport ruda, koksa, uglja, kvarcnog peska, kamena i drugih materijala, koji sa vodom i gasovima ne stvaraju čvrste taložne spojeve. Koriste se u fabrikama sa različitim delatnostima, kao što su prerada đubriva, proizvodnja čelika, proizvodnja i prerada papira i dr.


Prednosti centrifugalnog skrubera

• visoki stepen izdvajanja finih čestica
• nema sekundarnog izvora prašine
• ne zauzimaju veliki prostor
• pogodni su za izdvajanje čvrstih čestica i gasovitih zagađujućih komponenata (posebno lepljivih)
• pogodni su za rad pri visokim temperaturama i pritiscima gasnih struja, kao i pri visokoj vlažnosti vazduha
• smanjuju temperaturu, a ponekad mogu smanjiti i zapreminu gasa
• niski investicioni troškovi (ako se ne zahtevaju dodatni uređaji za tretman otpadnih voda)


Način rada centrifugalnog skrubera

Zaprašena gasna struja uvodi se tangencijalno pri dnu cilindričnog dela skrubera, pri čemu se u ulaznoj cevi izvodi doziranje tečnosti u cilju pripreme gasa za čišćenje. Usled delovanja centrifugalne sile, a donekle i sile težine, aglomerirane čestice praha na kapljicama vode se odvajaju iz gasa, dolaze do zida skrubera, a zatim padaju u bunker. U gornjem delu skrubera izvodi se tangencijalno dovođenje tečnosti u cilju efikasnijeg spiranja odvojenih čestica praha u bunker. Pri vrhu odvajača očišćen gas istrujava u atmosferu ili u sistem cevovoda. Odvojena prašina pomešana sa vodom ističe iz skrubera preko uređaja za ispuštanje u kanal za odvođenje ili u rezervoar za odmuljavanje

Voda za prečišćavanje se mora tretirati pre izbacivanja u okolinu. Kod većih sistema praktikuje se da se zamuljena voda odvodi u posebne bazene gde se vrši taloženje čvrstih čestica, a izbistrena voda se ponovo upotrebljava u skruberu. Pravilan izbor konstruktivnog materijala skrubera je veoma važan, jer voda i rastvoreni zagađivači mogu formirati korozivni kiseo rastvor.

Centrifugalni skruber oznake CS proizvodi se u svim veličinama.

NAPOMENA :
U našem proizvodnom programu centrifugalni skruberi se proizvode prema zahtevu korisnika. Detaljan prikaz specifičnih zahteva korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost uređaja.